Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Medezeggenschapsraad (MR)   15-01-2018

In het najaar is de samenstelling van de MR gewijzigd. Op onderstaande foto is te zien wie er nu meedenken in de MR.
De taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming met betrekking tot het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de schooldirectie en - bestuur. De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs in een gezonde en harmonieuze schoolorganisatie.
Concreet betekent dit dat de MR:

-       Het belang van de school, ouders, leerlingen en personeel behartigt.

-       Overleg voert met de directie over het beleid en het functioneren van de school.

-       Alle onderwerpen bespreekt die de school en het onderwijs betreffen.

-       Tevens bevordert de raad naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

Voor opmerkingen, vragen, klachten en suggesties, kunt u contact opnemen met een van de leden, of via email: mr@telgenborch.nl.
De MR van de Telgenborch voor het schooljaar 2017/2018 Is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding:

Falina ter Buurkes

Miranda Haakmeester

Jeannette Janszen

Wim Vrielink

Oudergeleding:

Jolien Bos

Miranda Maassen

Rana Seleman

Alinda Smit

Top


Nogmaals: parkeren Singraven!   15-01-2018

Het parkeren van auto’s aan Singraven gaat nog steeds niet goed! Inmiddels is Stadstoezicht actief en bekeuren zij zonder pardon.
Wilt u alstublieft uw auto niet (ook al is het maar voor even…) voor de oprit van een bewoner plaatsen of zodanig dat ze een gevaar vormen voor kinderen die oversteken!
Als u iets verder rijdt is er vaak verderop nog parkeerruimte genoeg!

Top


Vragen van ouders over ons (O4NT)onderwijs   09-01-2018

Vorig schooljaar hadden we een tijd een vaste rubriek in de dinsdagkrant met als onderwerp: “Vragen van ouders over ons nieuwe O4NT-onderwijs!”
Het lijkt mij een goed idee de komende tijd opnieuw plek in te ruimen voor vragen die u wellicht als ouders nog hebt over ons onderwijs.
U kunt alle vragen die u hebt over “Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd” mailen naar directie@telgenborch.nl  Ik ga dan proberen een antwoord te geven!

Vraag:
Wat is het I.O.P. precies?

Antwoord:
Het IOP is het individueel ontwikkelingsplan. Elk kind heeft zo’n plan. In dit plan zijn de doelen beschreven waaraan het kind de komende periode gaat werken. Het IOP wordt samen met ouders, kind en coach opgesteld.
Bij het maken van een nieuw IOP wordt altijd gekeken naar het oude plan: in hoeverre zijn de daarin gestelde doelen gehaald. Welke doelen zijn niet gehaald. Waarom niet? Daarna worden de doelen voor de komende periode bepaald en genoteerd. Het kind (en de ouder) kan altijd dit IOP weer inzien. Kinderen, ouders en coach kunnen tijdens het werken aan de doelen opmerkingen bij het plan schrijven. Het is de bedoeling dat we de komende periode het IOP steeds intensiever gaan gebruiken.

Top


Nieuwjaar   09-01-2018

En zo is het jaar 2018 begonnen! We zijn er alweer bijna aan gewend: de dagelijkse dingen nemen weer hun keer! We gaan door met waar we mee bezig zijn.
En dat is goed; de overgang van een oud - naar een nieuw jaar doet mensen even stilstaan: we kijken om en kijken vooruit - en dan gaan we weer door!
Wij, als Telgenborchers, hopen dat dit nieuwe jaar voor al onze leerlingen (en hun ouders) een goed jaar mag worden. Een jaar waarin we gestelde doelen mogen en kunnen bereiken. Een jaar waarin we gelukkig mogen en kunnen zijn!
We wensen u alle goeds toe!


Top


Kerstvakantie en studiedag   18-12-2017

Denkt u eraan? De kerstvakantie duurt voor onze kinderen 1 dagje langer, want op maandag 8 januari hebben wij een studiedag. We verwachten onze leerlingen dus op dinsdag 9 januari weer op school.

We hebben kerstvakantie van zaterdag 23 december t/m maandag 8 januari!

Top


Lego league Finale!!   18-12-2017

Onze FLL teams Amazi Im@gin33rs en de Robogirls @F@ur33rs hebben een geweldige regiofinale gehad. De sfeer was geweldig, beide teams maakten er echt een feestje van. De presentaties verliepen heel goed, de robots haalden beide veel punten en de teams hadden veel plezier. Aan het einde van de dag ontvingen de Amazi Im@gin33rs de project award. De Robogirls @F@ur33rs wonnen de robotprestatieprijs voor de hoogste dagscore van 150 punten (Amazi Im@gin33rs hadden de tweede score met 145 punten). De Robogirls @F@ur33rs wonnen daarnaast de champions award (1e plek) en hebben zich daarmee ook geplaatst voor de grote Beneluxfinale. Deze wordt gehouden op 3 februari in Leeuwarden. Top gedaan, teams!

Er stond een leuk stuk in de krant:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tubantia.nl%2Fenschede%2Falmelose-basisscholen-in-de-prijzen-bij-regiofinale-lego-wedstrijd-in-enschede%7Ea8b817fc%2F&h=ATP0iZkZo_VSJ1tbdIY_ezu0WCAMaYWmp2yX0hefwx81iQrM-nkRvpZcuVFUZ-48sS8KkjQVQjiOPzT1hj3ewqoe3nqBH5vOCa7-UBH1UOxW4QEisKbGlgKa0TbPzPEYuQVbS7voN5wN6jfBjl0RNGI5zzMrjj2LchMhuthcTBpPhuB24LUMG-ioxcWCp_GzKCiQ_FJaQsJKy2hYZ98x44eTj_b_v-GsN2fXyAHodhorACl3Gjzdy7mEWLaYOtUvrxqFRClov5zJ6T_u2QQcWco6g74pfDZXKDz3h_N5isr8


 
Top


Kerstvieringen woensdag 20 december 18:00 - 19:00 uur   18-12-2017

Alle kerstvieringen vinden plaats op woensdag 20 december in het schoolgebouw van 18:00 tot 19:00 uur. We vieren kerst alleen met onze leerlingen: we starten gezamenlijk in de hal van de school en daarna vinden de kerstvieringen plaats in de eigen stamgroep.
Ouders kunnen wel een deel van de viering mee beleven, want we organiseren een livestream, zodat men thuis of elders via de pc of tablet mee kan kijken.

Top


Geboren   18-12-2017

Evi is de nieuwgeboren dochter van Raymond en Miranda van Coeverden en het zusje van Marell, Naomi, Elisa, Davine en Joelle!
Wat een rijkdom om nog weer zo’n prachtig mensje te mogen ontvangen!! Wij feliciteren het gezin van Coeverden van harte met deze gezinsuitbreiding! Het kaartje is in de dinsdagkrant te bewonderen!

Top


Leerlingenraad   04-12-2017

Vorige week dinsdag zijn we voor het eerst bij elkaar geweest met de nieuwe leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit een leerling van elke bovenbouw stamgroep en praat mee, namens hun stamgroep, over schoolzaken. Vanuit onze visie dat kinderen betrokken moeten worden bij hun eigen onderwijs past het functioneren van een leerlingenraad heel goed. We hebben de eerste keer een aantal taken verdeeld en zaken afgesproken. Miriam is voorzitter geworden.

Top


Waarom Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd?   04-12-2017

Waarom heeft De Telgenborch gekozen voor Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd?
Volgens ons heeft het traditionele onderwijs zijn langste tijd gehad! Door de opkomst van o.a. mobiele telefoons en tablets verandert alles!
Kinderen van nu hebben door de nieuwe technologie al veel kennis en hebben geen zin op school te moeten leren wat ze al weten.
Omdat leerkrachten alles bepalend waren en precies vertelden wat kinderen moesten leren en welke lesjes en sommen gemaakt moesten worden, constateerden we motivatieproblemen.
Daarnaast stelden we ons zelf ook steeds meer de vraag of we onze leerlingen wel op een goede manier voorbereiden op hun toekomst: leren we kinderen wel de juiste dingen? Immers door de komst van die nieuwe technologie zijn bijvoorbeeld heel veel beroepen, compleet veranderd of verdwenen.
Wij denken dat we onze leerlingen met ons vernieuwende onderwijs minder te verplichten en meer de leervraag van het kind centraal te stellen: Wat wil jij leren en wat heb je daarvoor nodig?
We willen dat leren zinvol is en leuk! Kinderen hoeven niet te leren wat ze al weten en opgaven te maken die ze allang snappen, maar kunnen gericht werken aan stof die ze nog niet beheersen.
En dat zou dan voor al onze leerlingen individueel moeten!
Zo komen we bij de keuze voor de ipads: die houden bij, wat elke leerling afzonderlijk heeft gedaan.
Met behulp van de goede software zien we welke vooruitgang elke leerling afzonderlijk maakt. De leerkracht ziet meteen met welke stof de leerling moeite heeft en kan vervolgens gericht lesstof aanbieden om dat bij te spijkeren.
De rol van leerkrachten verandert daardoor ook: we worden meer een coach die het vuurtje van de leergierigheid bij kinderen brandend houdt in plaats van uitblaast.
We zijn nu een paar maanden bezig aan een traject dat een aantal jaren tijd vraagt. Dit onderwijs is niet van de ene dag op de andere gerealiseerd!
We gunnen onszelf en de kinderen ook de tijd, want natuurlijk willen we dat onze leerlingen goede resultaten blijven halen.
Toch kijken we met tevredenheid terug op deze eerste maanden: we denken dat we op de goede weg zijn!

 

Top


Kerstvieringen woensdag 20 december 18:00 - 19:00 uur   04-12-2017

Alle kerstvieringen vinden plaats op woensdag 20 december in het schoolgebouw van 18:00 tot 19:00 uur. We vieren kerst alleen met onze leerlingen: we starten gezamenlijk in de hal van de school en daarna vinden de kerstvieringen plaats in de eigen stamgroep.

Ouders kunnen wel een deel van de viering mee beleven, want we organiseren een livestream, zodat men thuis of elders via de pc of tablet mee kan kijken.

Top


Auto’s voor opritten van bewoners Singraven   04-12-2017

Bewoners van Singraven klagen dat er auto’s van ouders van onze school voor hun opritten staan, zodat zij niet met hun auto van de oprit af kunnen. Wilt u daar geen auto stallen?

Top


Fietsen op het plein!   04-12-2017

We zien het weer te vaak: kinderen (en soms ook ouders) fietsen voor - en direct na schooltijd op het plein. Hierdoor ontstaan soms onveilige situaties en daarom zien we heel graag dat ouders en kinderen voor schooltijd en direct na schooltijd met de fiets aan de hand over het schoolplein lopen.

Top


Lego league Finale!!   04-12-2017

De afgelopen weken zijn onze beide FIRST LEGO League teams Amazi Im@gin33rs en Robogirls @F@ur33rs heel druk bezig geweest om zich voor te bereiden op de regiofinale van zaterdag 9 december as.

De teams hebben een robot gebouwd van LEGO en deze geprogrammeerd. Ze hebben door allerlei teamactiviteiten er hard aan gewerkt om een hecht team te worden. Ze hebben onderzoek gedaan naar water en voor een waterprobleem een mooie nieuwe oplossing bedacht. Beide teams hebben een technische, team en onderzoekspresentatie voorbereid.

Vrijdagavond 8 december laten onze beide teams aan ieder die wil hun presentaties zien en laten ze de robots rijden op de wedstrijdtafel. We starten om 19.00 uur.

Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze teams aan te moedigen tijdens de regiofinale. Deze start zaterdag om 10.00 uur bij het Saxion in Enschede (toegang is gratis).

Top


Oudervereniging op zoek naar nieuwe leden   27-11-2017

Onze oudervereniging is naarstig op zoek naar nieuwe leden en ook naar een nieuwe penningmeester! Wilt u contact opnemen als u belangstelling hebt?
Top


Sinterklaas   20-11-2017

En zo is de sint weer veilig aangekomen in Nederland! De sinterklaastijd is voor kinderen altijd een leuke, gezellige, maar ook spannende tijd! We merken het op school dat de harten weer vol verwachting kloppen! Kinderen zijn drukker dan anders.

We proberen het feest zo gezellig mogelijk te houden en stress zoveel mogelijk te vermijden.

Top


Vragen van ouders over ons (O4NT)onderwijs   20-11-2017

Vorig schooljaar hadden we een tijd een vaste rubriek in de dinsdagkrant met als onderwerp: “Vragen van ouders over ons nieuwe O4NT-onderwijs!”
Het lijkt mij een goed idee de komende tijd opnieuw plek in te ruimen voor vragen die u wellicht als ouders nog hebt over ons onderwijs.

U kunt alle vragen die u hebt over “Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd” mailen naar directie@telgenborch.nl  Ik ga dan proberen een antwoord te geven!

  • Vorige week vertelde ik, dat u in ScoolSuite kunt zien dat we uw kind per vakgebied hebben ingedeeld in een bepaald niveau. Ik heb u toen de verkeerde niveaus gegeven. Een kin wat bijvoorbeeld in niveau leerjaar 4 werkt, is ook nog weer onderverdeeld in 4.1 (meer instructie nodig), 4.2 (weinig instructie nodig) en 4.3 (gemiddelde instructie nodig)

  • Nog steeds zijn er ouders die niet (goed) kunnen inloggen in ScoolSuite. Wilt u in dat geval even een mailtje sturen naar directie@telgenborch.nl? Als u het probleem omschrijft gaan we het voor u regelen!

 
Top


Ouderklankbordgroep (herhaling)   20-11-2017

Al een paar jaar kent onze school een zg. “Klankbordgroep ouders”. Dat is een groepje ouders met een wisselende samenstelling dat een paar keer per jaar bij elkaar komt om met de directie van de school te praten over het onderwijs op onze school! De gesprekken vinden plaats in een open sfeer waar alles gezegd kan worden zolang het maar niet persoonlijk is! Gretha en ik zijn ook telkens benieuwd wat ouders ons kunnen en willen vertellen over de gang van zaken op school.

Graag wil ik de eerste bijeenkomst van dit jaar houden op donderdag 30 november om 13.15 uur. Alle ouders zijn deze middag van harte welkom in de hal van onze school, ook als u nog niet eerder bent geweest!

Top


Kerstkoor   20-11-2017

Wat leuk! Voor de komende kerstviering is het idee ontstaan met kinderen die dat leuk vinden een kerstkoortje te maken! Onder leiding van Henk Hulshof, de man van onze collega Hermien, gaat een aantal kinderen dat zich heeft opgegeven oefenen om tijdens de kerstvieringen een optreden te verzorgen!

Top


Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd; wat valt op (2)   20-11-2017

Vorige week noemde ik een aantal opvallende zaken die we constateren in onze school. Er zijn nog wel meer zaken die opvallend zijn:

  • Kinderen zijn heel snel gewend aan de nieuwe organisatie! Ze gebruiken hun ipad alsof ze dat al jaren doen; maken de mooiste foto’s en video’s. Ze gebruiken de nieuwe software ook met het grootste gemak en zijn er veel handiger in dan menige ouder!
    Veel ouders en kinderen hebben gedacht dat kinderen nu de hele dag met hun ipad bezig zijn, maar natuurlijk is dat niet zo. De ipad is alleen een hulpmiddel en natuurlijk zijn we ook nog “gewoon” aan het schrijven en rekensommen worden ook nog vaak “gewoon” op papier uitgerekend!

  • Mediawijsheid heeft een nadrukkelijke plek gekregen in ons onderwijs. Kinderen moeten weten hoe ze omgaan met hun privacy, moeten weten hoe ze op een goede manier handelen met alle informatie die op hen afkomt.

  • Kinderen moeten ook leren om te gaan met “eigen verantwoordelijkheid”. We proberen kinderen te leren zelf verantwoorde keuzes te maken in wat ze op school willen doen! Eerder bepaalde de leerkracht precies wat er op het programma stond, nu mogen kinderen proberen zelf ook keuzes te maken. Dit is voor zowel leerkrachten als kinderen best lastig: leerkrachten moeten meer “loslaten”; en kinderen moeten natuurlijk wel verantwoord omgaan met keuzevrijheid.

Top