Privacyverklaring

 

Datum: 23 mei 2018

 

Algemeen

De PCB de Telgenborch respecteert de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. Als school werken wij met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers). Daar gaan wij zorgvuldig mee om. In deze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers, vertellen wij u daar meer over.

 

Contactgegevens

De contactgegevens van onze school zijn:

PCBS de Telgenborch
Everlo 12
7608 BW  Almelo
Telefoon: 0546-491969

PCBS de Telgenborch maakt deel uit van Stichting PCO Noord Twente. PCO Noord Twente is het zogenoemde bevoegd gezag en is daarmee ook eindverantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens binnen onze school.

De contactgegevens van PCO Noord Twente zijn:

Stichting PCO Noord Twente
Boddenstraat 54
7607 BN Almelo
Telefoon: 0546-539534
E-mail: info@pcont.nl

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Stichting PCO Noord Twente beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming (FG). Dat is de heer V. Buitenhuis Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 0546-539534 of per e-mail: vbuitenhuis@pcont.nl.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als school hebben wij diverse persoonsgegevens van leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers nodig om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om op een goede manier onderwijs te kunnen geven en om invulling te geven aan diverse andere doeleinden (die verderop in deze privacyverklaring zijn opgesomd). Het gaat om de volgende (categorieën van) persoonsgegevens, waarbij relevant is dat deze alleen worden verwerkt voor zover deze noodzakelijk zijn voor een van de beschreven doeleinden:

 

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

Onze school verwerkt persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor, of verenigbaar is met, de volgende doeleinden:

 

Op welke wettelijke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Er moet dus voor het verwerken van persoonsgegevens altijd een van de onderstaande grondslagen toepasselijk zijn:

 

Sommige door ons verwerkte persoonsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Bijvoorbeeld gezondheidsgegevens die noodzakelijk zijn voor het adequaat ondersteunen van een leerling. Deze persoonsgegevens mogen alleen onder specifieke voorwaarden worden verwerkt. Dat betekent dat wij deze persoonsgegevens alleen verwerken als aan deze voorwaarden voldaan is.

 

Sommige persoonsgegevens zijn voor ons zodanig noodzakelijk dat wij, gelet op de doelstellingen van onze organisatie en vanwege de op ons rustende wettelijke verplichtingen, niet zonder kunnen. Wij hebben bijvoorbeeld diverse gegevens van de leerling en zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig voor de beoordeling van de aanmelding en het verrichten van de inschrijving. Als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kunnen wij de aanmelding niet beoordelen en de leerling dus ook niet inschrijven.

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Soms verstrekken wij ook persoonsgegevens aan andere organisaties, dus buiten de school en Stichting PCO Noord Twente. Dat moet dan wel passen bij onze doeleinden en er moet een wettelijke grondslag voor bestaan (zie hierboven).

 

In de eerste plaats zijn er leveranciers die op onze instructie persoonsgegevens verwerken. Denk aan de leveranciers van het administratie- en/of leerlingvolgsysteem en van (al dan niet) digitale leermiddelen. Met dergelijke leveranciers (‘verwerkers’) zijn goede afspraken gemaakt om de betreffende persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. We zullen persoonsgegevens van leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden.

 

Verder delen wij soms ook persoonsgegevens met andere organisaties. Voorbeelden zijn het Samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV), de leerplichtambtenaar, de instellingsaccountant, de Inspectie van het Onderwijs, de gemeente en het ministerie van OCW (DUO). Uiteraard gebeurt dit alleen voor zover dit noodzakelijk is, en er sprake is van een specifieke grondslag. In veel gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens met deze organisaties te delen. Als dat niet zo is, is meestal toestemming nodig van de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Onze school bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De meeste gegevens uit het leerlingdossier bewaren wij gedurende (maximaal) drie jaar nadat de leerling is uitgeschreven bij onze school; voor sommige gegevens geldt een langere (wettelijke) bewaartermijn. Gegevens over verzuim, afwezigheid en in- en uitschrijving van leerlingen bewaren wij bijvoorbeeld gedurende 5 jaar nadat de leerling is uitgeschreven.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

 

Voorts heeft u het recht om ons te verzoeken om persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie, en om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

Voor leerlingen jonger dan 16 jaar worden deze rechten uitgeoefend door hun wettelijk vertegenwoordigers.

 

Om een beroep te doen op de bovenstaande rechten, kunt u zich schriftelijk (ook per e-mail) wenden tot de schoolleiding. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring. Vervolgens wordt beoordeeld in hoeverre aan uw verzoek kan worden voldaan. Daarbij houden wij ons aan de wettelijke voorschriften.

 

Wijzigingen

De inhoud van deze privacyverklaring wordt regelmatig aangepast aan de actualiteit. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u de datum waarop deze versie van de privacyverklaring tot stand is gekomen.

 

Vragen of klachten? Wilt u meer weten over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens? Of heeft u andere vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de schoolleiding. Bent u van mening dat wij niet correct hebben gehandeld? Dan kunt u een beroep doen op de algemene klachtenregeling van Stichting PCO Noord Twente. Indien u vindt dat uw klacht niet op een juiste manier wordt afgewikkeld, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) of de Autoriteit persoonsgegevens (AP).