Medezeggenschapsraad


De taak van de Medezeggenschapsraad (MR) is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming met betrekking tot het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de schooldirectie en het schoolbestuur. De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs in een gezonde en harmonieuze schoolorganisatie.

Concreet betekent dit dat de MR:
- De belangen van school, ouders, leerlingen en personeel behartigt,
- Overleg voert met de directie over het beleid en het functioneren van de school
- Alle onderwerpen bespreekt die de school en het onderwijs betreffen .
 
Tevens bevordert de raad naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Om haar werk goed te kunnen doen heeft de MR een aantal wettelijke bevoegdheden zoals het informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. De school is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het overkoepelend orgaan waarin 5 ouders en 5 leerkrachten namens de Christelijke scholen het beleid van de overkoepelende Stichting PCO Noord Twente ondersteunen en beoordelen door middel van advies of instemming over beleidsvoornemens of door eigen initiatieven.
De MR komt 8 keer per jaar bij elkaar voor overleg.
Voor opmerkingen, vragen, klachten en suggesties, of als u geïnteresseerd bent om lid te worden van de MR kunt u contact opnemen met een van de leden, of via email: mr@telgenborch.nl

De MR van de Telgenborch voor het schooljaar 2023/2024 is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding:

Oudergeleding:

Falina ter Buurkes Jolien Bos (voorzitter)
Femke Dekker Johanneke Meijlof
Aida Avadis Veronique Schonewille