Een van de allerfijnste dingen die we, sinds de start van ons vernieuwde onderwijs, ervaren, is de rust in school!
Eigenlijk zou u eens een keertje “gewoon” de school moeten binnenlopen om dat ook te merken! Doordat de lessen meestal “maar” 30 minuten duren, kunnen veel kinderen zich goed concentreren. Na dat halve uurtje, lopen de kinderen dan naar hun volgende les, waardoor iedereen even lekker in beweging komt. Tijdens het lopen is er ook even gelegenheid om wat te kletsen met de kinderen waar je mee oploopt en na een paar minuutjes zit iedereen weer fris en energiek bij de volgende les!

Wat ook opvalt is dat de sfeer in school zo positief is! Oudere kinderen zijn heel behulpzaam voor hun jongere klasgenoten. Het aantal conflicten in en om school is ook echt afgenomen!In onze dinsdagkrant stond een vaste rubriek met vragen en antwoorden over ons nieuwe onderwijsconcept. We plaatsen een aantal van die vragen en anwoorden ook op onze site.

Vraag:

Waarom heeft De Telgenborch gekozen voor Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd? 
Antwoord:
Volgens ons heeft het traditionele onderwijs zijn langste tijd gehad! Door de opkomst van o.a. mobiele telefoons en tablets verandert alles!
Kinderen van nu hebben door de nieuwe technologie al veel kennis en hebben geen zin op school te moeten leren wat ze al weten.
Omdat leerkrachten alles bepalend waren en precies vertelden wat kinderen moesten leren en welke lesjes en sommen gemaakt moesten worden, constateerden we motivatieproblemen.
Daarnaast stelden we ons zelf ook steeds meer de vraag of we onze leerlingen wel op een goede manier voorbereiden op hun toekomst: leren we kinderen wel de juiste dingen? Immers door de komst van die nieuwe technologie zijn bijvoorbeeld heel veel beroepen, compleet veranderd of verdwenen.
Wij denken dat we onze leerlingen met ons vernieuwende onderwijs minder te verplichten en meer de leervraag van het kind centraal te stellen: Wat wil jij leren en wat heb je daarvoor nodig?
We willen dat leren zinvol is en leuk! Kinderen hoeven niet te leren wat ze al weten en opgaven te maken die ze allang snappen, maar kunnen gericht werken aan stof die ze nog niet beheersen.
En dat zou dan voor al onze leerlingen individueel moeten!
Zo komen we bij de keuze voor de ipads: met die ipads houden we bij, wat elke leerling afzonderlijk heeft gedaan.
Met behulp van de goede software zien we welke vooruitgang elke leerling afzonderlijk maakt. De leerkracht ziet meteen met welke stof de leerling moeite heeft en kan vervolgens gericht lesstof aanbieden om dat bij te spijkeren.
De rol van leerkrachten verandert daardoor ook: we worden meer een coach die het vuurtje van de leergierigheid bij kinderen brandend houdt in plaats van uitblaast.
We zijn nu een paar maanden bezig aan een traject dat een aantal jaren tijd vraagt. Dit onderwijs is niet van de ene dag op de andere gerealiseerd!
We gunnen onszelf en de kinderen ook de tijd, want natuurlijk willen we dat onze leerlingen goede resultaten blijven halen.
Toch kijken we met tevredenheid terug op deze eerste maanden: we denken dat we op de goede weg zijn!


Vraag
Hoe gaan de school om met de toetsmomenten omdat iedereen op zijn/haar eigen niveau werkt? Doordat de kinderen veel op de tablet zullen werken is het natuurlijk heel gemakkelijk om een kind te beoordelen waar het op dat moment staat en welke leerstof het kind al beheerst. Blijft het kind wel klassikaal toetsen maken?
Antwoord
We hebben geen jaarklassen meer, maar niveaugroepen. (en Stamgroepen) Kinderen blijven in hun niveaugroep toetsen maken. Ouders kunnen de voortgang van hun kinderen volgen door in te loggen op het leerlingvolgsysteem van de school. Ze kunnen dan zien wat hun kind heeft gedaan op school en hoe het resultaat is.

Vraag
Nu krijgen de kinderen vanaf groep 5 huiswerk mee om te leren. Krijgen kinderen nog wel huiswerk?
Antwoord
Huiswerk kunnen kinderen krijgen om iets wat ze moeilijk vinden nog eens extra te oefenen en het kan ook bedoeld zijn om kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs waar immers het maken van huiswerk er bij hoort.
Het zal zeker nodig zijn, om kinderen huiswerk mee te geven.

Vraag
Als ik kijk naar mijn eigen zoon zie ik dat hij al ontzettend veel weet voor zijn leeftijd. Dit kan je ook terugzien tijdens het werken op de tablet.
Waar hij wel moeite mee heeft is om "onder druk" te presteren. Dan is hij faalangstig. Ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om een kind te leren om tijdens vooraf aangekondigde toets te kunnen presteren. Zo leren zij omgaan met het maken van toetsen. Presteren onder druk is iets waar ze op de middelbare school later ook veel mee te maken zullen krijgen.
Antwoord
We blijven “gewoon” de cito-toetsen afnemen. Ook de “normale” voortgangs-toetsen worden afgenomen. Het moment waarop ze worden afgenomen is voor leerlingen met hetzelfde niveau gelijk.
Faalangst is iets wat jammer genoeg vaker voorkomt bij kinderen. Ook volwassenen hebben hier last van. Vaak is het zo, dat hoe meer de druk wordt opgevoerd, hoe meer de faalangst toeslaat. We proberen in ons onderwijs die druk zoveel mogelijk te vermijden. Helaas ontkomen we er niet aan.
Vaak helpt het al als kinderen precies weten waarom ze een toets moeten maken en een goede voorbereiding op de toetsen kan ook helpen.

Vraag
Hoe zit het met de kleutergroepen in het nieuwe onderwijs?
Antwoord
Wij hebben ervoor gekozen dat kleutergroepen vooral “gewoon” kleutergroepen blijven. Dat betekent, dat er veel ruimte blijft om te spelen en te bewegen en dat deze groepen “gewoon” hun eigen leerkrachten hebben net als nu. Natuurlijk krijgen kleuters die eraan toe zijn wel de mogelijkheid mee te doen met de ateliers.

Vraag
Wordt met dit nieuwe onderwijsconcept alle onderwijs op de Telgenborch veranderd? Er zijn toch ook veel goede dingen in het onderwijs, dat de school nu aanbiedt?

Antwoord
Gelukkig wel! We denken ook nu goed onderwijs te geven waar de mogelijkheden die kinderen hebben ten volle ontwikkeld worden en benut.
Ons onderwijs wordt echt niet inhoudelijk op z’n kop gezet. De inhoud van ons onderwijs is niet veranderd; je zou kunnen zeggen: wordt alleen uitgebreid. Wat wel verandert is de manier waarop we ons onderwijs aanbieden.
Maar echt, de leerlijnen die we nu hanteren voor het aanbieden van de lesstof zijn dezelfde als die van het komend jaar. Op het niveau van de leerjaren bieden we dezelfde lesstof aan.

Vraag
Mijn dochter zit in groep 4 en leert nu "aan elkaar" schrijven. Ik heb gelezen dat in het nieuwe onderwijs alleen blokschrift word aangeleerd. Moet zij in groep 5 dan weer omschakelen naar blokletters? Terwijl ze al aan elkaar schrijven heeft geleerd?
Antwoord
Nee hoor! Kinderen van de groepen 5 t/m 8 die "aan elkaar" schrijven hebben geleerd, blijven dat ook "gewoon" doen straks.

Vraag
Hoe bewaken jullie of mijn kind wel voldoende leert?
Antwoord
We houden, net als nu, de voortgang die een kind maakt, bij, d.m.v. toetsen. Daarnaast kunnen ouders, leerkrachten en het kind zelf, via de software die we gebruiken, zien hoe de prestaties zijn. Ongeveer 1 keer per 6 weken bespreekt de leerkracht de resultaten met het kind en zijn/haar ouders. We maken n.a.v. dit gesprek een Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP). In dit plan beschrijven we wat goed ging en aan welke doelen het kind de komende periode nog zou moeten werken.

Vraag
Hoe gaan jullie om met creatieve vakken?
Antwoord
In het nieuwe onderwijsconcept zullen we meer aandacht gaan besteden aan de creatieve vakken. In projectmatige vorm zullen we vooral in de middaguren ruimte geven aan alle leerlingen om op allerlei manieren creatief bezig te zijn.

Vraag
Blijven de leerlingen de volgende lessen krijgen: Blitz, Wijzer door de natuur, Taal Actief, Dictee, dus in feite alle 'methodetoetsen' ?
Antwoord
Ja en nee. Voor de hoofdvakken als rekenen en taal gebruiken we als leidraad straks ook onze huidige methodes Taal Actief” en “Wereld in Getallen.” De andere vakken worden via apps op de ipad verwerkt.
Er blijven wel degelijk methodetoetsen bestaan, want we willen weten hoe kinderen presteren.

Vraag
Het eerste jaar zal een proefjaar zijn met veel kinderziektes. Worden daardoor de scores van mijn kind niet beïnvloed als mijn kind in een belangrijk schooljaar zit zoals groep 7 en 8?
Antwoord
We vinden de ontwikkeling van onze leerlingen te belangrijk om een schooljaar een proefjaar te noemen. We proberen ons onderwijs beter te laten zijn en in ieder geval niet slechter. Van alle niveaus is inmiddels de “normale leerstof” die de kinderen anders ook leerden, in kaart gebracht. Deze leerstof wordt, net als anders, gewoon aangeboden. Wat dat betreft verandert er dus niets.
peciale aandacht heeft natuurlijk groep 8. We zullen ervoor zorgen dat de “normale”dingen voor deze groep, gewoon doorgaan, net als anders!

Vraag
Samen in de 1e pauze naar het jeugdjournaal kijken en eten is dit met de eigen stamgroep? De lunchpauze is dit ook met eigen stamgroep?
Antwoord
Ja. In de stamgroep beginnen we de dag samen, we eten in die stamgroep en we sluiten de dag ook af in deze groep. Ook de weeksluitingen zijn met de eigen stamgroep

Vraag
Worden gymlessen gegeven met leerlingen van verschillende leeftijden? Kan me voorstellen dat lessen moeten worden aangepast op jongere leerlingen?
Antwoord
De gymlessen worden gegeven aan de stamgroep. En deze stamgroepen worden in de sporthal weer gesplitst in leerlingen van de eigen leeftijd. Dus in feite gaat het bewegingsonderwijs net als nu: we houden kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar.

Vraag
Blijven spreekbeurten in eigen stamgroep?
Antwoord
Spreekbeurten, zoals we die nu kennen, gaan verdwijnen en worden opgenomen in “de presentatie” die kinderen  geven. Zo’n presentatie omvat veel meer dan een spreekbeurt. Kinderen maken deze presentaties voor elkaar naar aanleiding van eigen interesses. Ze gebruiken hiervoor hun ipad zodat ze b.v. ook een zelfgemaakt filmpje kunnen laten zien of foto’s.

Vraag
Mijn kind heeft structuur nodig en ik ben bang dat hij door de de wisselingen en andere samenstelling van groepen, die structuur mist. Hoe gaan jullie daar mee om?
Antwoord
Structuur is voor alle leerlingen heel erg belangrijk. We besteden altijd al veel aandacht aan ruste en orde in de school en dat zal zeker ook in het nieuwe onderwijsconcept het geval zijn.
Kinderen werken elke dag een aantal uren in een vaste stamgroep. De wisselingen vinden plaats als het kind van de ene naar de andere workshop moet gaan. Deze wisselingen vinden volgens vaste regels en routines plaats.
Een van de positieve punten van ons onderwijs is juist het bieden van een vaste structuur. Dat is wel een andere structuur dan zoals ons onderwijs nu is geregeld, maar de ervaring van andere scholen leert, dat kinderen hier snel aan wennen en dan juist baat hebben bij de structuur van Onderwijs voor een nieuwe tijd.

Vraag
Leuk zo'n nieuw concept maar dat is alleen maar om leerlingen te werven of zit er een ander idee achter?
Antwoord
Het onderwijs in onze school is altijd in ontwikkeling. Een van de goede dingen van onze school is dat we telkens terugkijken naar wat we hebben gedaan en dan bekijken wat goed ging en wat beter kan. Zo ontwikkelt een school zich. We ontdekten dat de lessen zoals we die aanbieden niet altijd meer aansluiten op wat kinderen echt nodig hebben om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Zo kwamen we bij “Onderwijs voor een Nieuwe Tijd” terecht. Een logische volgende stap in de ontwikkeling van ons onderwijs. Het is een stap en er zullen er ook nadat we als zijn gestart, meer volgen, want onze maatschappij verandert en dus het onderwijs ook.

Vraag
Hoe zit het met een kind zijn zelfvertrouwen/eigenaardigheid  als I bijvoorbeeld in een vak niet zo goed in is en dan met kinderen die heel wat jonger zijn in de klas komt?
Antwoord
De ervaring van scholen die al langer met het concept werken is juist, dat het zelfvertrouwen van kinderen toeneemt in dit onderwijsconcept. Kinderen hebben meer contact met de andere kinderen van school en leren dus om te gaan met (meer) anderen. De vrienden en vriendinnen blijven dan ook niet beperkt tot de eigen leeftijdsgroep. Overigens zijn de stamgroepen wel zo geformeerd, dat kinderen niet teveel verschillen in leeftijd.
Grappige bijkomstigheid van Onderwijs voor een nieuwe tijd is, dat scholen overgingen naar dit concept, merkten dat het aantal situaties van “pestgedrag” afnam.

Vraag
Mijn kind maakt moeilijk contact met anderen zal hij/zij dan doordat er geen vaste klassen zijn vereenzamen? Want met alleen een broodje eten met je stamgroep maakt je niet (deel uit van een groep)vriendjes.
Antwoord
Er zijn wel degelijk vaste klassen: de stamgroepen. Kinderen werken zeker 2 uur per dag in de stamgroep. Ze starten elke dag in deze groep; eindigen er de dag en hebben samen de middagpauze. In de stamgroepen worden ook de sociaal-emotionele vakken gegeven en werken we aan groepsvorming.

Vraag
Als de kinderen zelf hun lessen kunnen plannen die ze gaan volgen, kiezen ze toch altijd voor tekenen of handenarbeid?
Antwoord
Misschien dat kinderen dat wel gaan doen, maar uiteraard houden de leerkrachten bij of alle kinderen wel de nodige vooruitgang boeken in hun ontwikkeling. Als blijkt dat kinderen achterop raken met rekenen of taal zal de leerkracht deze lessen gaan inplannen voor de leerling.
We proberen kinderen te leren zelf verantwoordelijk te zijn, maar als dat niet lukt helpen we ze natuurlijk.

Vraag
Hoe ziet dan het lesrooster van mijn
kind eruit?
Antwoord
Vanaf donderdagavond kan een kind z’n lesrooster van de volgende week bekijken en plannen. Het ene kind kan meer lessen zelf plannen dan het andere. Dat komt omdat leerkrachten bijhouden welke lessen een kind echt nodig heeft en die lessen worden dan alvast door de leerkracht ingepland. Tijdens een ouderavond laten we zien hoe zo’n rooster eruit ziet.
Als de week begint ziet het kind op z’n ipad het rooster van de dag: hoe laat het waar moet zijn en wat hij dan gaat leren.

Vraag
Wat zijn de kosten voor ouders van de ipads die de kinderen in bruikleen krijgen?
Antwoord
Voor ouders zijn er geen kosten. Ook niet als de ipad kapot is gegaan door vallen e.d. Wel zullen we vragen of u in voorkomende gevallen een beroep wilt doen op uw WA- of inboedelverzekering. En natuurlijk verwachten we van u dat u, net als wij, de kinderen leert er zorgvuldig mee om te gaan.

Vraag
Hebben de kinderen nog wel een “vaste” groep waar ze in zitten?
Antwoord
Ja. Elke morgen beginnen ze in hun eigen vaste stamgroep met hun eigen leerkracht.. Bovendien eten ze tussen de middag in deze stamgroep en sluiten ze in die groep ook elke dag weer af.
In de stamgroep worden bijbellessen gegeven, technisch lezen en sociale vaardigheid.

Vraag
Bestaan de vaste groepen, de stamgroepen, uit kinderen van dezelfde leeftijd (net als nu) of zoals op de site van O4NT staat uit kinderen met een leeftijdsverschil van maximaal 4 jaar?
Antwoord
Wij hebben ervoor gekozen de kleutergroepen ongewijzigd te laten. Dit betekent, dat we gewone kleutergroepen maken van kinderen uit de groepen 1 en 2 bij elkaar met eigen vaste leerkracht(en).
De andere kinderen worden ingedeeld in stamgroepen van hoogstens 3 leerjaren bij elkaar. Dus er zijn stamgroepen van kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 en stamgroepen met kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.
Groep 8 zullen we tijdens het schooljaar regelmatig als een aparte stamgroep bij elkaar in 1 groep zetten, omdat de voorbereiding op het voortgezet onderwijs natuurlijk wel zorgvuldig moet gebeuren en heel specifiek voor deze groep is. In het rooster dat onze roostermakers maken zullen we dan ook veel vaste workshops voor groep 8 inroosteren.

Vraag
Hoe lang werken de kinderen achter elkaar hun Ipad? Dit omdat ik in recente artikelen lees dat het maken van lange dagen achtereen achter een beeldscherm slecht voor de ogen. Het kan zelfs bijziendheid  veroorzaken, aldus een recente Nederlandse studie.
Antwoord
Onze workshops duren 30 minuten. Trek er het lopen naar en van de ruimte vanaf en je houdt een tijd over van maximaal 25 minuten werken op de ipad. Echter niet elke workshop betekent de volle 25 minuten werken op de tablet. Er wordt tijdens de workshops ook “gewoon" instructie gegeven.

 

Vraag
Hoe lang werken de kinderen in totaal per dag op een Ipad?
Antwoord
Onze kinderen werken per dag maximaal 1,5 uur met de ipad. Eigenlijk is dat niet heel anders dan hoe we op dit moment omgaan met de Snappet-tablets. Zoals we de Snappet-tablets nu gebruiken bij de verwerking van leerstof, zullen we straks de ipads gaan gebruiken.

Vraag
Wordt er ook aandacht besteed aan de houding van het kind ten opzichte van het scherm? Kinderen die vaak met tablets werken, kunnen problemen krijgen met hun nek/rug door een verkeerde zithouding.  Of ze zitten te dicht op het scherm.
Antwoord
Ja, dat doen we nu ook al.

 

Vraag
Hoe zit het met het schrijfonderwijs?
Antwoord
We blijven schrijfonderwijs aanbieden. De motorische oefeningen zijn ons nog te dierbaar. Gaan wel over tot alleen het aanleren van het blokschrift omdat deze letters dezelfde zijn als die in onze methode gebruikt worden: kinderen raken minder snel in de war.

Vraag
Ben ik als ouder verplicht mijn kind te helpen met het plannen van z’n lessen en moet ik elke keer op school komen praten over het IOP (individueel ontwikkelingsplan)?
Antwoord
U bent als ouder niets verplicht, maar we zien dit onderwijs wel als middel om ouders (en kinderen) nog veel meer te betrekken bij het onderwijs. We willen zo heel graag de kennis en ervaring van kinderen en ouders betrekken bij het inhoud geven aan het onderwijs.
Dus u hoeft niets, maar u krijgt wel alle mogelijkheden om uw kind te helpen en te ondersteunen.