Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Woensdag 30 mei geen school: staken   14-05-2018

Nadat eerder in andere provincies gestaakt werd leggen op woensdag 30 mei leerkrachten van het Primair Onderwijs in Gelderland en Overijssel het werk neer. Ook op onze school zal op woensdag 30 mei geen les worden gegeven.                
Het PO-Front organiseert samen met de onderwijsbonden deze estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort.             Ondanks het werkdrukakkoord zijn er nog veel problemen in het onderwijs. Het lerarentekort loopt op tot 10.000 in 2025. De griepgolf van dit voorjaar maakt dat extra duidelijk: dagelijks kregen duizenden kinderen niet het onderwijs dat zij verdienen. Leraren, onderwijsassistenten en schoolleiders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Het is noodzakelijk dat het kabinet nu echt investeert in onder meer salarissen en carrièremogelijkheden van leraren. Zo wordt het beroep weer aantrekkelijker en komen er voldoende leraren om te waarborgen dat elke leerling het onderwijs krijgt dat hij verdient, nu en in de toekomst.

Mocht u deze dag in de problemen komen, doordat u geen opvang hebt voor uw kind(eren) dan kunnen de leerlingen opgevangen worden op school. Wilt u dat dan wel per mail doorgeven aan ghendriks@telgenborch.nl voor maandag 28 mei?

Top


Nogmaals: Fietsen op school   14-05-2018

Er wordt weer regelmatig op het schoolplein gefietst! We hebben de afspraak dat kinderen (en ouders en leerkrachten en iedereen) voor en na schooltijd met de fiets aan de hand over het schoolplein lopen.

Top


Ouder gezocht voor de Medezeggenschapsraad (MR)   14-05-2018

In de MR van de Telgenborch is een vacature ontstaan voor een ouder. Wie komt ons versterken?
De MR bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders.
De taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming met betrekking tot het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de schooldirectie en - bestuur. De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs in een gezonde en harmonieuze schoolorganisatie.
Concreet betekent dit dat de MR:
-       Het belang van de school, ouders, leerlingen en personeel behartigt.

-       Overleg voert met de directie over het beleid en het functioneren van de school.

-       Alle onderwerpen bespreekt die de school en het onderwijs betreffen.

-       Tevens bevordert de raad naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

Voor meer informatie kun je terecht bij een van de leden van de MR:
Personeelsgeleding:          Oudergeleding:                                                                 
Falina ter Buurkes              Jolien Bos
Miranda Haakmeester      Miranda Maassen                                                            
Jeannette Janszen              Rana Seleman
Wim Vrielink                       Alinda Smit          

Top


Start Zomervakantie   14-05-2018

Dankzij oplettende ouders kwam een fout aan het licht: In de planner die u eind vorig schooljaar kreeg, staat een verkeerde startdatum van de komende zomervakantie. De eerste vrije vakantiedag is vrijdag 20 juli!


 
Top


Meivakantie   23-04-2018

Onze meivakantie begint in april en wel op Koningsdag vrijdag 27 april! We hebben vrij tot en met zondag 13 mei! We wensen iedereen een fijne vakantie en zien onze leerlingen graag terug op maandag 14 mei!

Top


Ipad-hoezen   23-04-2018

Alle leerlingen krijgen nieuwe hoezen om hun ipad. Er bleek een fout te zitten in het productieproces van de oude hoezen. Daarom krijgt elk kind een nieuwe.
We regelen het vervangen op school!
We willen iedereen vragen de nieuwe hoezen niet te beschrijven; een sticker kan wel!

Top


Rectificatie: Fietsen op school   23-04-2018

Een oplettende ouder maakte me attent op het stukje in de vorige dinsdagkrant over “Fietsen”!
De indruk zou gewekt kunnen worden dat ik ervoor pleit dat kinderen met de auto naar school gebracht moeten worden!
En dat is absoluut niet de bedoeling! Ik bedoelde te zeggen: “Als je kunt lopen, loop dan en laat de fiets staan!”

Top


Bag2School   09-04-2018

Tweekeer per jaar zamelt onze Oudervereniging uw overtollige kleding en schoeisel in! De opbrengst is bestemd voor de ouderraad kas en komt dus ook ten goede aan uw kind.
Woensdag 18 april a.s. wordt de ingezamelde kleding opgehaald door de Bag2school bus.
Tot deze woensdagmorgen kunt u uw overtollige kleding,. Schoeisel, knuffels etc (graag in zakken) inleveren in school.


 
Top


Ziekmelding   09-04-2018

Wilt u niet vergeten door te geven aan school als uw kind ziek is? Graag ontvangen we uw melding voor 8:30 uur.
U kunt op de volgende manieren doorgeven:

Top


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad   09-04-2018

De stichting PCO Noord Twente, waartoe ook onze school behoort, heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Het beleid van onze stichting wordt hier getoetst en de leden hebben een belangrijke stem bij het voorgenomen beleid van de stichting. Van onze school is Deborah Kuper als personeelslid betrokken. Het zou heel fijn zijn, als er ook een ouder van onze school in de GMR zou zitten.
Wilt u eens nadenken of dit belangrijke werk niet iets voor u is?
Verderop in deze krant vindt u de uitnodiging en natuurlijk kunt u Deborah (dkuper@telgenborch.nl) vragen om verdere info.


 
Top


Nieuwe Rubriek: ouders en kinderen aan het woord   26-03-2018

Voor een nieuwe rubriek in de dinsdagkrant zoeken we kinderen en ouders die iets willen schrijven over hun ervaringen met het onderwijs zoals we dat sinds begin dit schooljaar hebben.
We willen niet alleen kinderen vragen te reageren, maar ook ouders!
U kunt mailen naar ghendriks@telgenborch.nl


 
Top